GSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000739525
Numer REGON: 380404007
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-07-23
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2018-07-23
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/22004/18/785]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-07-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BYTOM gmina BYTOM miejscowość BYTOM2018-07-23 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTOM ulica UL. WROCŁAWSKA nr domu 100 nr lokalu 22 kod pocztowy 41-902 poczta BYTOM kraj POLSKA 2018-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.05.2018R., REPERTORIUM A NR 3082/2018, NOTARIUSZ MICHAŁ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH UL. GLIWICKA 152018-07-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-07-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-07-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAREK2018-07-23 do dziś
2. ImionaOLIWER MATEUSZ2018-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ2018-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORCZYK2018-07-23 do dziś
2. ImionaPATRYK MAREK2018-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ2018-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUL2018-07-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BARTŁOMIEJ2018-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ2018-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2018-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-07-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI REPREZENTUJE JĄ W SĄDZIE I POZA SĄDEM. ZARZĄD MOŻE ZACIĄGNĄĆ ZOBOWIĄZANIA DO KWOTY 50.000,00 ZŁ BEZ KONIECZNOŚCI OTRZYMYWANIA ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, POWYŻEJ TEJ KWOTY ZAWSZE KONIECZNA JEST ZGODA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NA ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA I ROZPORZĄDZENIA PRAWAMI. SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEJN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE2018-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAREK2018-07-23 do dziś
2. ImionaOLIWER MATEUSZ2018-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-07-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy153 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2018-07-23 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-07-23 do dziś
345 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2018-07-23 do dziś
447 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-07-23 do dziś
547 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-07-23 do dziś
645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów