DOLNOŚLĄSKA GIEŁDA KRUSZYW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000739285
Numer REGON: 380723764
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-07-17
Sygnatura akt[RDF/226449/20/166]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNOŚLĄSKA GIEŁDA KRUSZYW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-07-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŻMIGRODZKA nr domu 145 kod pocztowy 51-130 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-02-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@DGK.INFO.PL2018-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.06.2018R.2018-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2018-07-04 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW TADEUSZ2018-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-07-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-07-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-07-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-07-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-07-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2018-07-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000 ZŁ2018-07-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000 ZŁ2018-07-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-07-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHAMARA2018-07-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ARKADIUSZ2018-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-07-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-07-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-07-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-07-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-07-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2018-07-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000 ZŁ2018-07-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000 ZŁ2018-07-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-07-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLNOŚLĄSKA GIEŁDA KRUSZYW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3800525902018-07-04 do dziś
4. Numer KRS0000729388 2018-07-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUSZKIEWICZ2018-07-04 do dziś
2. ImionaALBIN2018-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-07-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-07-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-07-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-07-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-07-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2018-07-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000 ZŁ2018-07-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000 ZŁ2018-07-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-07-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2018-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLNOŚLĄSKA GIEŁDA KRUSZYW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3800525902018-07-04 do dziś
4. Numer KRS0000729388 2018-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2018-07-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-07-04 do dziś
208 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2018-07-04 do dziś
309 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2018-07-04 do dziś
438 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2018-07-04 do dziś
539 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2018-07-04 do dziś
641 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-07-04 do dziś
749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2018-07-04 do dziś
852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2018-07-04 do dziś
964 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2020 okres OD 04.07.2018 DO 31.12.20182020-07-17 do dziś
2data złożenia 17.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.07.2018 DO 31.12.20182020-07-17 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów