BPE ROZRUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000738574
Numer REGON: 380654980
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-04-13
Sygnatura akt[RDF/376356/22/685]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
3. Firma, pod którą spółka działaBPE ROZRUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-07-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina MIKOŁÓW miejscowość MIKOŁÓW2018-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość MIKOŁÓW ulica UL. SOSNOWA nr domu 27A kod pocztowy 43-195 poczta MIKOŁÓW kraj POLSKA 2018-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.06.2018R., REPERTORIUM A NR 3201/2018, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH UL. GLIWICKA 152018-07-03 do dziś
223.08.2018R. REPRETORIUM A NR 4558/2018, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH UL. GLIWICKA 15 ZMIENIONO: § 1 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI2018-11-29 do dziś
323.07.2020R. REPERTORIUM A NR 70/2020, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. GLIWICKA 15 ZMIENIONO: §9 UST 1 UMOWY SPÓŁKI2020-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-07-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBPE ROZRUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELORZ2018-07-03 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ROBERT2018-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-08-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-08-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-08-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-07-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-07-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2018-07-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2018-07-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2018-07-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-07-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCZYK2018-07-03 do dziś
2. ImionaMARCIN BOTWID2018-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-07-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-08-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-08-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-07-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-07-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2018-07-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2018-07-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2018-07-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-07-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-07-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ. DO REPREZENTACJI WSPÓLNIKA KOMPLEMENTARIUSZA TJ. BPE ROZRUCH W ORGANIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PREZESEM ZARZĄDU WSPÓLNIKA - KOMPLEMENTARIUSZA JEST MARCIN BARCZYK2018-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBPE ROZRUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKRIGAR BARCZYK2021-02-25 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-02-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2018-07-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2018-07-03 do dziś
225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2018-07-03 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-07-03 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-07-03 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2018-07-03 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-07-03 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-07-03 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-07-03 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2019 okres OD 03.07.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
2data złożenia 10.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
3data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4data złożenia 13.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.07.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów