TAMA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000738473
Numer REGON: 380649795
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-05-17
Sygnatura akt[RDF/112884/19/81]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-06-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA „SOLIDARNOŚCI” nr domu 117 nr lokalu 207 kod pocztowy 00-140 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.05.2018 R., NOTARIUSZ RAFAŁ KOKOSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 850/2018 29.05.2018 R., NOTARIUSZ PAULINA PIOTROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP A NR 960/2018, ZMIANA § 22018-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-06-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROCZKOWSKI2018-06-29 do dziś
2. ImionaTADEUSZ MARIUSZ2018-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały667 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.350,00 ZŁ2018-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBIERSKI2018-06-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAROSŁAW2018-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.650,00 ZŁ2018-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2018-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROCZKOWSKI2018-06-29 do dziś
2. ImionaTADEUSZ MARIUSZ2018-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-06-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-06-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-06-29 do dziś
243 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-06-29 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-06-29 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-06-29 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-06-29 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-06-29 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2018-06-29 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.05.2019 okres OD 16.05.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.05.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.05.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów