BUDKOP SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000738080
Numer REGON: 240206916
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-07-01
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/13362/21/256]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2018-07-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240206916 NIP 63218973792018-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDKOP SPÓŁKA AKCYJNA2018-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-07-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MYSŁOWICE gmina MYSŁOWICE miejscowość MYSŁOWICE2018-07-24 do dziś
2. Adresmiejscowość MYSŁOWICE ulica UL. KAROLA MIARKI nr domu 34A kod pocztowy 41-400 poczta MYSŁOWICE kraj POLSKA 2018-07-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBUDKOP@BUDKOP.PL2018-07-24 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUDKOP.PL2018-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.03.2018 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MGR KATARZYNĘ KURZ W KANCELARII NOTARIALNEJ MGR KATARZYNY KURZ W MYSŁOWIACH, UL. POWSTAŃCÓW 3, REP. A NR 2294/20182018-07-24 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.03.2019 R., REPERTORIUM A NR 2419/2019, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MGR KATARZYNĘ KURZ W KANCELARII NOTARIALNEJ MGR KATARZYNY KURZ W 41-400 MYSŁOWICE, UL. POWSTAŃCÓW 3 - ZMIANA TREŚCI UST. 1 PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI - ZMIANA TREŚCI UST. 2 PAR. 20 STATUTU SPÓŁKI - ZMIANA TREŚCI PAR. 36 STATUTU SPÓŁKI2019-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-07-24 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2018-07-24 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2018-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-07-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI BUDKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000013850 W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW FIRMY BUDKOP SP. Z O.O. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.03.2018 R. REP. A NR 2294/2018 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MGR KATARZYNĘ KURZ W KANCELARII NOTARIALNEJ MGR KATARZYNY KURZ W MYSŁOWICACH, UL. POWSTAŃCÓW 3.2018-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUDKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2018-07-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-07-24 do dziś
3. Numer w rejestrze0000013850 2018-07-24 do dziś
5. Numer REGON2402069162018-07-24 do dziś
6. Numer NIP63218973792018-07-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2018-07-24 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji5002018-07-24 do dziś
4. Wartość nominalna akcji200,00 ZŁ2018-07-24 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2018-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,00 ZŁ2018-07-24 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2018-07-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5002018-07-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-07-24 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2018-07-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST DWUOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU 3. W PRZYPADKU ZARZĄDU LICZĄCEGO WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW, DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA2018-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUJA2021-07-01 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2021-07-01 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW WOJCIECH2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓZEFIAK2018-07-24 do dziś
2. ImionaJERZY MARIAN2018-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2018-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDOMAGAŁA2021-07-01 do dziś
2. ImionaJÓZEF FRANCISZEK2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-01 do dziś
21. NazwiskoBARANIEWICZ JÓZEFIAK2018-07-24 do dziś
2. ImionaBARBARA MARIA2018-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-24 do dziś
31. NazwiskoDOMAGAŁA2018-07-24 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2018-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGACEK2018-09-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2018-09-26 do dziś
21. NazwiskoJANOTA2021-07-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2021-07-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-05-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-07-24 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-05-05 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2018-07-24 do dziś
442 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2018-07-24 do dziś
542 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2018-07-24 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-07-24 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-07-24 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
2data złożenia 12.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
3data złożenia 21.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów