BUMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-17 godz. 12:22:35
Numer KRS: 0000738026
Numer REGON: 380620633
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-11-23
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/13922/20/575]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat WODZISŁAWSKI gmina WODZISŁAW ŚLĄSKI miejscowość WODZISŁAW ŚLĄSKI2018-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WODZISŁAW ŚLĄSKI ulica UL. MŁODZIEŻOWA nr domu 67B kod pocztowy 44-373 poczta WODZISŁAW ŚLĄSKI kraj POLSKA 2020-11-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BUMAK.PL2018-06-28 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUMAK.PL2018-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.03.2018 R. - NOTARIUSZ AGATA KAŁUSOWSKA-DYAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM, REP.A NR 1165/2018 30.03.2018 R. - NOTARIUSZ AGATA KAŁUSOWSKA-DYAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM, REP.A NR 1357/2018 - ZMIANA §82018-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIK2018-06-28 do dziś
2. ImionaMARIAN JÓZEF2018-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2020-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRENK2020-11-23 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2020-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2020-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2018-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2018-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIK2018-06-28 do dziś
2. ImionaMARIAN JÓZEF2018-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 96 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW2018-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy128 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-06-28 do dziś
228 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-06-28 do dziś
332 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-06-28 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-06-28 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2018-06-28 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-06-28 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2019 okres OD 28.06.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
2data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.06.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.06.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów