EXO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000737828
Numer REGON: 380585291
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/304297/21/238]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-06-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2018-06-25 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. PARTYZANTÓW nr domu 63 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2018-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.06.2018 R. 25.06.2018 R., - ZMIENIONO §1, §5 I §6 UMOWY.2018-06-25 do dziś
231.07.2018 R., REP. A NR 2445/2018 NOTARIUSZ ADRIANA SZCZYGIEŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. MOSTOWEJ 1 - DOKONANO ZMIANY UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA (PAR. OD 1 DO 27).2018-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-06-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIK2018-06-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANTONI2018-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały21 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 2.100,00 ZŁ2019-05-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJEWSKI2018-06-25 do dziś
2. ImionaJANUSZ EDWARD2018-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały27 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 2.700,00 ZŁ2019-05-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULTI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3656893492019-05-08 do dziś
4. Numer KRS0000642886 2019-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3700,00 ZŁ2021-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2018-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, B) WICEPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, C) CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, D) PROKURENT SAMOISTNY - JEDNOOSOBOWO, E) PROKURENT ŁĄCZNY - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.2018-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJEWSKI2018-06-25 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JACEK2018-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-06-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-09-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-09-27 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-09-27 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-09-27 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-09-27 do dziś
564 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2018-09-27 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-09-27 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2018-09-27 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-09-27 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2019 okres OD 22.06.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
2data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
3data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.06.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów