BUYORDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000737603
Numer REGON: 380568039
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2019-12-20
Sygnatura akt[RDF/184923/19/323]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUYORDERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-06-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NAMYSŁOWSKI gmina DOMASZOWICE miejscowość WIELOŁĘKA2018-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WIELOŁĘKA nr domu 29A kod pocztowy 46-146 poczta DOMASZOWICE kraj POLSKA 2018-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.05.2018R. NOTARIUSZ MARCIN BRYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 3683/20182018-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-06-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNA BODZIOCH2018-06-22 do dziś
2. ImionaJANINA BARBARA2018-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2019-10-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-10-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-06-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-06-22 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2018-06-22 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-06-22 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2018-06-22 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2019 okres OD 22.06.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
2data złożenia 25.11.2019 okres OD 01.01.2019 DO 16.07.20192019-11-25 do dziś
3data złożenia 20.12.2019 okres OD 17.07.2019 DO 18.12.20192019-12-20 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 22.06.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 16.07.20192019-11-25 do dziś
3OD 17.07.2019 DO 18.12.20192019-12-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.06.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 16.07.20192019-11-25 do dziś
3OD 17.07.2019 DO 18.12.20192019-12-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.06.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 16.07.20192019-11-25 do dziś
3OD 17.07.2019 DO 18.12.20192019-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 10.07.2019R., NOTARIUSZ AGNIESZKA WRÓBEL-TERLECKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W NAMYSŁOWIE, REP. A NR 3427/2019, 10.07.20192019-10-04 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO2019-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoCZARNA BODZIOCH2019-10-04 do dziś
2. ImionaJANINA BARBARA2019-10-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 10.07.2019R., NOTARIUSZ AGNIESZKA WRÓBEL-TERLECKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W NAMYSŁOWIE, REP. A NR 3427/2019, 10.07.20192019-10-04 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów