ASTARTA STATE MM PRO-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000737560
Numer REGON: 380565638
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2018-11-30
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/11188/18/980]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTARTA STATE MM PRO-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-06-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ŚWIECKI gmina ŚWIECIE miejscowość ŚWIECIE2018-06-21 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIECIE ulica UL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 86 kod pocztowy 86-100 poczta ŚWIECIE kraj POLSKA 2018-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.06.2018 R.2018-06-21 do dziś
208.11.2018 R. ZMIENIONO: § 1, § 5, § 6, § 7, § 11, § 13 UMOWY SPÓŁKI.2018-11-26 do dziś
327.11.2018 R. ZMIANA § 1, § 2, § 5, § 7, § 9, § 11.2018-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOHUNOVA2018-06-21 do dziś
2. ImionaOLENA2018-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-06-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-06-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-06-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10002018-11-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego39502018-11-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1500,00 PLN2018-06-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-21 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego24502018-11-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-11-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDMYTRIIEVA2018-06-21 do dziś
2. ImionaANASTASIIA2018-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-06-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-06-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-06-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 PLN2018-06-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego950,00 PLN2018-06-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego950,00 PLN2018-06-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTARTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673617712018-11-30 do dziś
4. Numer KRS0000680209 2018-11-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTARTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673617712018-11-30 do dziś
4. Numer KRS0000680209 2018-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2018-06-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-06-21 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-06-21 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-06-21 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-06-21 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-06-21 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-06-21 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-06-21 do dziś
858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2018-06-21 do dziś
958 13 Z WYDAWANIE GAZET2018-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów