HF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000737473
Numer REGON: 380746771
Numer NIP: 5252756651
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-09-01
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/5226/21/610]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2020-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. LEGIONÓW nr domu 26/28 nr lokalu E-001 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2020-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.05.2018, ZASTĘPCA NOTARIALNY MAREK PIWKO, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAGDALENY KOROBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 8501/2018.2018-07-12 do dziś
203.12.2019 R., REP. A NR 5237/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF MIKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ, ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2020-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHF SWISS FILTRATION SYSTEMS S.A.2020-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2018-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSQUIZZATO2021-05-20 do dziś
2. ImionaPAOLO VARESE2021-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2021-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMEO2018-07-12 do dziś
2. ImionaSAVERIO SERGIO2018-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2018-07-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-07-12 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2019 okres OD 22.05.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
2data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
3data złożenia 15.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
3OD 22.05.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
3OD 22.05.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów