BOOM % TRADE PAWEŁ PURGAL, WIESŁAW MICHOŃ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000736869
Numer REGON: 240691030
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-06-19
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-10-19
Sygnatura akt[RDF/357763/21/377]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-06-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOM % TRADE PAWEŁ PURGAL, WIESŁAW MICHOŃ SPÓŁKA JAWNA2018-06-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-06-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2018-06-19 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 1 kod pocztowy 42-202 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2018-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.03.2018R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2018-06-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-06-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2018-06-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1/2018 Z DNIA 31 MARCA 2018 ROKU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ BOOM % TRADE PAWŁA PURGALA (NIP 5731647196) WIESŁAWA MICHONIA (NIP 9490055667) O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ2018-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOOM % TRADE, SPÓŁKA CYWILNA2018-06-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2018-06-19 do dziś
5. Numer REGON2406910302018-06-19 do dziś
6. Numer NIP94920541172018-06-19 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPURGAL2018-06-19 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2018-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-06-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHOŃ2018-06-19 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2018-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-06-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-06-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-06-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-06-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, UCZESTNICZYĆ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI2018-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPURGAL2018-06-19 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2018-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHOŃ2018-06-19 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2018-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-06-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-06-19 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-06-19 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-06-19 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-06-19 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-06-19 do dziś
647 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-06-19 do dziś
747 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-06-19 do dziś
896 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2018-06-19 do dziś
931 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2018-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów