SUROWCE SKALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000736851
Numer REGON: 380539606
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-07-06
Sygnatura akt[RDF/311747/21/731]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSUROWCE SKALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-06-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BAGNO nr domu 2 nr lokalu 71 kod pocztowy 00-112 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.06.20182018-06-18 do dziś
220.08.2018R., REP.A NR 14661/2018, NOTARIUSZ ANNA WNUK-OGONOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2018-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-06-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-06-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRANS-ROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.125,00 ZŁ2018-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARPOL-FR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0104014062018-10-24 do dziś
4. Numer KRS0000209671 2018-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.125,00 ZŁ2018-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma3P TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3667623502018-10-24 do dziś
4. Numer KRS0000667814 2018-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2018-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-06-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU; 2. PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; 3. WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU; 4. WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2018-10-24 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-10-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCZKOWSKI2018-10-24 do dziś
2. ImionaJAN2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-10-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIECZNY2018-10-24 do dziś
2. ImionaPIOTR DOMINIK2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLISIECKI2018-10-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2018-10-24 do dziś
21. NazwiskoGAZDA2018-10-24 do dziś
2. ImionaTADEUSZ AUGUST2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2018-10-24 do dziś
31. NazwiskoKOZIOŁ2018-10-24 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2018-10-24 do dziś
41. NazwiskoLEDWOŚ2018-10-24 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2018-10-24 do dziś
51. NazwiskoCHWALBA2018-10-24 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ MAREK2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2018-10-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2018-10-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-10-24 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2018-10-24 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2018-10-24 do dziś
446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2018-10-24 do dziś
549 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2018-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-06 do dziś
2data złożenia 06.07.2021 okres OD 12.06.2018 DO 31.12.20182021-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-06 do dziś
2OD 12.06.2018 DO 31.12.20182021-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów