EWC - CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000736684
Numer REGON: 380531214
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/265252/20/750]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-06-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWC - CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-06-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-06-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. WYŚCIGOWA nr domu 42 kod pocztowy 53-012 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.12.2017 R., NOTARIUSZ DR. ARTUR GANICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. BUFOROWA 115, REP. A NR 4113/20172018-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-06-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICKIEWICZ2018-06-15 do dziś
2. ImionaADAM JAN2018-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-06-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2018-06-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.200,00 ZŁ2019-05-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.600,00 ZŁ2018-06-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-15 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.600,00 ZŁ2019-05-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACZKIEWICZ2018-06-15 do dziś
2. ImionaOLIWIA KAROLINA2018-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-06-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2018-06-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.600,00 ZŁ2018-06-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.600,00 ZŁ2018-06-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWC - CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3684698842018-06-15 do dziś
4. Numer KRS0000697820 2018-06-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-06-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIKIEM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.2018-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWC - CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3684698842018-06-15 do dziś
4. Numer KRS0000697820 2018-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2018-06-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2018-06-15 do dziś
278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2018-06-15 do dziś
378 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2018-06-15 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2018-06-15 do dziś
582 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2018-06-15 do dziś
682 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2018-06-15 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2018-06-15 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-06-15 do dziś
963 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2019 okres OD 15.06.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
2data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.06.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów