EXODUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000735914
Numer REGON: 380485425
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-07-06
Sygnatura akt[RDF/311369/21/291]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXODUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-06-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina MORAWICA miejscowość BILCZA2018-06-12 do dziś
2. Adresmiejscowość BILCZA ulica UL. MARMUROWA nr domu 62 kod pocztowy 26-026 poczta MORAWICA kraj POLSKA 2018-06-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEXODUS@EXODUSCLUB.PL2018-06-12 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EXODUSCLUB.PL2018-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.05.2018 R., REP. A 7743/2018, NOTARIUSZ ADAM KRASOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 6/13.2018-06-12 do dziś
203.06.2020 R., REP. A 9971/2020, NOTARIUSZ MARIUSZ ŻELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 6, LOK. 13 - ZMIANA UMOWY - DODANO § 7 PKT. 35) I 36).2020-06-17 do dziś
323.12.2020 R., REP. A 26128/2020, NOTARIUSZ MARIUSZ ŻELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 6 LOK. 13; - DODANO: W § 7 PUNKTY OD 37 DO 40.2021-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-06-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2018-06-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA EXODUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, JAKO SPÓŁKA NOWO ZAWIĄZANA POWSTAŁA W WYNIKU PODZIAŁU SPÓŁKI POD FIRMĄ FIRMA BUDOWLANA ANNA-BUD SP. Z O.O. W TRYBIE ART. 529 § 1 PKT 4 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 R. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH TJ. POPRZEZ WYDZIELENIE I PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI FIRMA BUDOWLANA ANNA-BUD SP. Z O.O. - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI FIRMA BUDOWLANA ANNA-BUD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BILCZY Z DNIA 25.05.2018 R. W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI, REP. A 9172/2018, NOTARIUSZ ADAM KRASOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 6/13 ORAZ UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI EXODUS SP. Z O.O. W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W BILCZY Z DNIA 25.05.2018 R. W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI, REP. A 9187/2018, NOTARIUSZ ADAM KRASOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 6/13.2018-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA BUDOWLANA ANNA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2018-06-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-06-12 do dziś
3. Numer w rejestrze0000482018 2018-06-12 do dziś
5. Numer REGON2607277982018-06-12 do dziś
6. Numer NIP65729118692018-06-12 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTELA2018-06-12 do dziś
2. ImionaANNA2018-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 198 000,00 ZŁ2018-06-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2018-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1200000,00 ZŁ2018-06-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2018-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTELA2018-06-12 do dziś
2. ImionaANNA2018-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-06-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2018-06-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-06-12 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-06-12 do dziś
347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-06-12 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-06-12 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2018-06-12 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2018-06-12 do dziś
796 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2018-06-12 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-06-17 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
2data złożenia 17.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
3data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów