ART VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000735871
Numer REGON: 380486614
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/306216/21/920]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART. VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-06-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-06-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KONWALIOWA nr domu 20 kod pocztowy 03-194 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.01.2018 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ MRÓZ, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, REP. A NR 77/20182018-06-12 do dziś
208.01.2019R., REP. A NR 246/2019, NOTARIUSZ ŁUKASZ MRÓZ, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, ZMIENIONO §3 UST.12019-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaART. VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1470877312018-06-12 do dziś
4. Numer KRS0000496198 2018-06-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAZONOVA2018-06-12 do dziś
2. ImionaMARYNA2018-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-06-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-06-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000 ZŁ2018-06-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1 000 ZŁ2018-06-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ2018-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaART. VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1470877312018-06-12 do dziś
4. Numer KRS0000496198 2018-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2019-02-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2018-06-12 do dziś
281 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2018-06-12 do dziś
352 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2019-02-28 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-02-28 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2019-02-28 do dziś
610 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2019-02-28 do dziś
717 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH2019-02-28 do dziś
882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2019-02-28 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2019-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2019 okres OD 12.06.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.06.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.06.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów