DOJI SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000735646
Numer REGON: 380514575
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-10-22
Sygnatura akt[RDF/267222/20/263]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2018-06-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOJI SPÓŁKA AKCYJNA2018-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-06-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KOMORNIKI miejscowość PLEWISKA2018-06-15 do dziś
2. Adresmiejscowość PLEWISKA ulica UL. OWSIANA nr domu 10 kod pocztowy 62-064 poczta PLEWISKA kraj POLSKA 2018-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.04.2018 R., REP.A NR 2951/2018, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU2018-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-06-15 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2018-06-15 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2018-06-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-06-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ. SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA ZGODNIE Z ART. 551 § 5 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEDSIĘBIORCY, TO JEST SZYMONA MARCINA TRUSKOLASKIEGO WYKONUJĄCEGO WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: DOJI SZYMON TRUSKOLASKI W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ PRZEKSZTAŁCENIE W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ ZOSTAŁO DOKONANE NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY Z DNIA 23 04.2018 R. AKT NOTARIALNY Z 23.04.2018 R. REP A 2946/2018, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU2018-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDOJI SZYMON TRUSKOLASKI NR REGON 302456433, NR NIP 7791639385,2018-06-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2018-06-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2018-06-15 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego375000,00 ZŁ2018-06-15 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji50000002018-06-15 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ2018-06-15 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego500000,00 ZŁ2018-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcji„A1”2018-06-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii12500002018-06-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane1.250.000 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU, KAŻDA POSIADA DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU2018-06-15 do dziś
21. Nazwa serii akcji„A2”2018-06-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5000002018-06-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-06-15 do dziś
31. Nazwa serii akcji„A3”2018-06-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii32500002018-06-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-06-15 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2018-06-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-06-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄ ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2018-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUSKOLASKI2018-06-15 do dziś
2. ImionaSZYMON MARCIN2018-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2018-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTRUSKOLASKA2018-06-15 do dziś
2. ImionaBARBARA2018-06-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-15 do dziś
21. NazwiskoTRUSKOLASKA2018-06-15 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2018-06-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-15 do dziś
31. NazwiskoPOCHWICKA2018-06-15 do dziś
2. ImionaDANUTA2018-06-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-06-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2018-06-15 do dziś
258 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2018-06-15 do dziś
358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2018-06-15 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-06-15 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-06-15 do dziś
672 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2018-06-15 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-06-15 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-06-15 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2018-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.08.2019 okres OD 15.06.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
2data złożenia 22.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 15.06.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.06.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.06.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów