BP SERVICE CENTER KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000735564
Numer REGON: 277628956
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-07-02
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-05-30
Sygnatura akt[RDF/384268/22/17]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-07-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 277628956 NIP 64823934772018-07-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP SERVICE CENTER KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA2018-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-07-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZABRZE gmina ZABRZE miejscowość ZABRZE2018-07-02 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABRZE ulica UL. 3 MAJA nr domu 101 kod pocztowy 41-800 poczta ZABRZE kraj POLSKA 2018-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.05.2018R.2018-07-02 do dziś
201.08.2018 R. - ANEKSEM NR 1 ZMIENIONO: §4; §5; §62018-08-30 do dziś
301.09.2018R. - ZMIENIONO: §5; §6.2018-09-24 do dziś
401.01.2020 R. - ZMIENIONO: §5, §6 UMOWY SPÓŁKI2020-02-24 do dziś
501.03.2020 R. - ZMIANA: §5, §62020-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-07-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2018-07-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1 Z DNIA 09.05.2018R. DOT. PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ: BP SERVICE CENTER S.C. BEATA KACZMAREK, MARIAN KACZMAREK Z SIEDZIBĄ W ZABRZU. WSPÓLNICY: - BEATA KACZMAREK - WPIS DO CEIDG NIP 575-161-25-22, - MARIAN KACZMAREK - WPIS DO CEIDG NIP 645-100-23-23.2018-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBP SERVICE CENTER SPÓŁKA CYWILNA BEATA KACZMAREK, MARIAN KACZMAREK,2018-07-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2018-07-02 do dziś
5. Numer REGON2776289562018-07-02 do dziś
6. Numer NIP64823934772018-07-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIBER2018-08-30 do dziś
2. ImionaANETA KATARZYNA2018-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-08-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-08-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-08-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-08-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2020-02-24 do dziś
2. ImionaHALINA MARIA2020-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-02-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-02-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-07-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2018-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2020-02-24 do dziś
2. ImionaHALINA MARIA2020-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIBER2018-08-30 do dziś
2. ImionaANETA KATARZYNA2018-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-07-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2018-07-02 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-07-02 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-07-02 do dziś
456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2018-07-02 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-07-02 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2018-07-02 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-07-02 do dziś
892 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2018-07-02 do dziś
947 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
2data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
3data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów