CZABAŃSKI GAŁUSZYŃSKI I PARTNERZY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000735501
Numer REGON: 360754007
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-10-08
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/52725/20/533]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-06-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCZABAŃSKI GAŁUSZYŃSKI I PARTNERZY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-06-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-06-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 1 kod pocztowy 00-124 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-08-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKANCELARIA@CG-IAWFIRM.PL2018-08-02 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CZABANSKI-GALUSZYNSKI.COM2018-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.04.2018R., REP. A NR 2718/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA KACPRZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2018-06-07 do dziś
201.10.2018R., REP.A NR 9269/2018, MILENA ŚLIWKA ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA AGNIESZKI KACPRZYCKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §1, §7, §8, §9, §10, §11, §13, §16, §17, §19.2018-11-14 do dziś
325.08.2020 R., REP.A NR 1219/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA FIGARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §7, §10, §11, §12, §13, §16, §18 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-06-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI PARTNERSKIEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ W PROTOKOLE Z ZEBRANIA PARTNERÓW SPÓŁKI PARTNERSKIEJ ORAZ OŚWIADCZENIA WRAZ Z UCHWAŁĄ PARTNERÓW W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ - AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.04.2018 R. REP. A NR 2714/2018.2018-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCZABAŃSKI GAŁUSZYŃSKI I PARTNERZY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA PARTNERSKA2018-06-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-06-07 do dziś
3. Numer w rejestrze0000542387 2018-06-07 do dziś
5. Numer REGON3607540072018-06-07 do dziś
6. Numer NIP95123884372018-06-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁUSZYŃSKI2018-06-07 do dziś
2. ImionaPIOTR MARIAN2018-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-08-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-08-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-08-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZABAŃSKI CZABAN2020-10-08 do dziś
2. ImionaJACEK SŁAWOMIR2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-10-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-10-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego501.000,00 ZŁ2020-10-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z KOMPLEMENTARIUSZY JEDNOOSOBOWO. PRAWO KOMPLEMENTARIUSZA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SADOWYCH I POZASĄDOWYCH.2018-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁUSZYŃSKI2018-06-07 do dziś
2. ImionaPIOTR MARIAN2018-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2018-06-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-06-07 do dziś
266 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2018-06-07 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-06-07 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-06-07 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2018-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
2data złożenia 21.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów