FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA FURGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000735436
Numer REGON: 380441161
Numer NIP: 8711774065
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-03-03
Sygnatura akt[RDF/470667/23/387]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA FURGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat DĄBROWSKI gmina SZCZUCIN miejscowość SZCZUCIN2018-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZUCIN ulica UL. ZAJEZIERZE nr domu 4 kod pocztowy 33-230 poczta SZCZUCIN kraj POLSKA 2018-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.06.20182018-06-06 do dziś
203.02.2023 R. - ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI2023-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA FURGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3803026952018-06-06 do dziś
4. Numer KRS0000733105 2018-06-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURGAŁ2018-06-06 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2018-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-06-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-06-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-06-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2018-06-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2018-06-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2018-06-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNAREK FURGAŁ2018-06-06 do dziś
2. ImionaRENATA ANNA2018-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-06-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-06-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-06-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2018-06-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2018-06-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2018-06-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA FURGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3803026952018-06-06 do dziś
4. Numer KRS0000733105 2018-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoFURGAŁ2018-07-31 do dziś
2. ImionaJERZY ANDRZEJ2018-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2018-07-31 do dziś
21. NazwiskoFURGAŁ2018-07-31 do dziś
2. ImionaBARBARA JOLANTA2018-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2018-07-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-06-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-06-06 do dziś
247 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-06-06 do dziś
347 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-06-06 do dziś
447 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-06-06 do dziś
547 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-06-06 do dziś
692 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2023-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.09.2020 okres OD 06.06.2018 DO 31.12.20182020-09-09 do dziś
2data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
3data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4data złożenia 03.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.06.2018 DO 31.12.20182020-09-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów