INSTYTUT PROMOCJI ZDROWIA DR EWY DĄBROWSKIEJ EWA I KRZYSZTOF DĄBROWSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000734440
Numer REGON: 380392273
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-01-31
Sygnatura akt[RDF/467035/23/995]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-05-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT PROMOCJI ZDROWIA DR EWY DĄBROWSKIEJ EWA I KRZYSZTOF DĄBROWSCY SPÓŁKA JAWNA2018-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-05-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2018-05-30 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO nr domu 45B nr lokalu 8 kod pocztowy 80-242 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2018-05-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINSTYTUT@EWADABROWSKA.PL2018-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.04.2018 R. 08.05.2018 R., ZMIENIONO TREŚĆ §2 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2018-05-30 do dziś
212.03.2021 R., ZMIENIONO §2 UST.3, §4 UST.1, §122021-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKA2018-05-30 do dziś
2. ImionaEWA2018-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-05-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-05-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-05-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2018-05-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-05-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-05-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-05-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-05-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI2021-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKA2018-05-30 do dziś
2. ImionaEWA2018-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2018-05-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-05-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2021-04-20 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2021-04-20 do dziś
373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-04-20 do dziś
486 OPIEKA ZDROWOTNA2021-04-20 do dziś
582 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2021-04-20 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-04-20 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-04-20 do dziś
810 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-04-20 do dziś
970 10 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2021-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 30.05.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-04 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-04 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów