ARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000734322
Numer REGON: 380391109
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-08-29
Sygnatura akt[RDF/326004/21/576]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina NOWE WARPNO miejscowość BRZÓZKI2018-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZÓZKI nr domu 11 kod pocztowy 72-022 poczta NOWE WARPNO kraj POLSKA 2018-06-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejARTUR.ZUROWSKI@INTERIA.PL2018-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.05.20182018-06-01 do dziś
206 STYCZNIA 2020 R. - ZMIENIONO §42020-01-13 do dziś
316.05.2021 R. - ZMIENIONO §42021-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-06-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUROWSKA2018-06-01 do dziś
2. ImionaJOANNA2018-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2020-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUROWSKI2018-12-07 do dziś
2. ImionaARTUR2018-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2018-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUROWSKI2018-06-01 do dziś
2. ImionaARTUR2018-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2021-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-05 do dziś
2data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3data złożenia 29.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-05 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów