AQUA VIDA JOLANTA BUNK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000734318
Numer REGON: 380360729
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2024-03-29
Sygnatura akt[RDF/590423/24/400]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA VIDA JOLANTA BUNK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-05-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość PRZEŹMIEROWO2018-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZEŹMIEROWO ulica UL. FOLWARCZNA nr domu 23B kod pocztowy 62-081 poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA 2018-05-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejJBUNK@WP.PL2018-05-29 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AQUAVIDA.PL2018-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.05.2018R.2018-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUNK2018-05-29 do dziś
2. ImionaJOLANTA2018-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-05-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-05-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIANKA GÓRNA2018-05-29 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA TERESA2018-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-05-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-05-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-05-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-05-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-05-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2018-05-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁ2018-05-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2018-05-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-05-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2018-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUNK2018-05-29 do dziś
2. ImionaJOLANTA2018-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2018-05-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 51 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2018-05-29 do dziś
286 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2018-05-29 do dziś
393 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2018-05-29 do dziś
493 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2018-05-29 do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-05-29 do dziś
696 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2018-05-29 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 29.05.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
3data złożenia 30.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-30 do dziś
4data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
5data złożenia 19.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.05.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2023 DO 31.10.20232024-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów