HIDROFILT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000734252
Numer REGON: 380417582
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-12-15
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/15877/21/229]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIDROFILT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2018-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. GUSTAWA EIFFEL’A nr domu 10 kod pocztowy 44-109 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2021-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.04.2018 R., NOTARIUSZ IWONA SAMORZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 2023/20182018-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-06-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORSOS2018-06-05 do dziś
2. ImionaKRISZTINA2018-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2018-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAKNER2018-06-05 do dziś
2. ImionaGÁBOR2018-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2018-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPÓCSI2018-06-05 do dziś
2. ImionaGYÖRGY2018-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2018-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOS2018-06-05 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2018-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-05 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICOR2018-06-05 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2018-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2018-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-05 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNICZAK2018-06-05 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2018-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2018-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-05 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2018-06-05 do dziś
2. ImionaKAMIL DAWID2018-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2018-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego120000,00 ZŁ2018-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2018-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNICZAK2018-06-05 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2018-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-06-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAKNER2018-06-05 do dziś
2. ImionaGÁBOR2018-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-06-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTĘPIEŃ2018-08-23 do dziś
2. ImionaKAMIL DAWID2018-08-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2018-08-23 do dziś
21. NazwiskoPAPÓCSI2020-09-09 do dziś
2. ImionaGELLÉRT2020-09-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-09-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-06-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2018-06-05 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2018-06-05 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-06-05 do dziś
442 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2018-06-05 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-06-05 do dziś
620 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2018-06-05 do dziś
720 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2018-06-05 do dziś
836 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2018-06-05 do dziś
937 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2018-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2019 okres OD 19.04.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
2data złożenia 03.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
3data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.04.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów