TAP-BUD TARKOWSKI ANDRZEJ, TARKOWSKI PIOTR SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000733800
Numer REGON: 061599593
Numer NIP: 5381853014
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2024-04-16
Sygnatura akt[RDF/595408/24/234]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAP-BUD TARKOWSKI ANDRZEJ, TARKOWSKI PIOTR SPÓŁKA JAWNA2018-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-05-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat RADZYŃSKI gmina RADZYŃ PODLASKI miejscowość RADZYŃ PODLASKI2018-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość RADZYŃ PODLASKI ulica UL. MIĘDZYRZECKA nr domu 92 kod pocztowy 21-300 poczta RADZYŃ PODLASKI kraj POLSKA 2018-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.02.2018 R. - ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ. 27.02.2018 R. - UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2018-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2018-05-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale27.02.2018 R. - ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI PRAWA CYWILNEGO PRZEKSZTAŁCAJĄCY SPÓŁKĘ CYWILNĄ POD FIRMĄ: TAP-BUD TARKOWSKI ANDRZEJ, TARKOWSKI PIOTR S.C. W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ: TAP-BUD TARKOWSKI ANDRZEJ, TARKOWSKI PIOTR SPÓŁKA JAWNA2018-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaTAP-BUD TARKOWSKI ANDRZEJ, TARKOWSKI PIOTR S.C.,2018-05-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2018-05-29 do dziś
5. Numer REGON0615995932018-05-29 do dziś
6. Numer NIP53818530142018-05-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARKOWSKI2018-05-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ FRANCISZEK2018-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-05-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-05-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-05-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-05-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARKOWSKI2018-05-29 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-05-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-05-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JAWNEJ WSPÓLNICY UPOWAŻNIAJĄ ANDRZEJA TARKOWSKIEGO I PIOTRA TARKOWSKIEGO, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W PEŁNYM ZAKRESIE SAMODZIELNIE.2018-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARKOWSKI2018-05-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ FRANCISZEK2018-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARKOWSKI2018-05-29 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-05-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-05-29 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-05-29 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-05-29 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-05-29 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-05-29 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2018-05-29 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2018-05-29 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-05-29 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 29.05.2018 DO 31.12.20182019-10-15 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 01.07.20212021-07-01 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-23 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-23 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów