LABORATORIA MEDYCZNE OPTIMED KURIATA, WROŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000733386
Numer REGON: 280051641
Numer NIP: 7422101075
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2024-04-09
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/4841/24/791]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIA MEDYCZNE OPTIMED KURIATA, WROŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-05-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat KĘTRZYŃSKI gmina KĘTRZYN miejscowość KĘTRZYN2018-05-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KĘTRZYN ulica UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO nr domu 31 nr lokalu A kod pocztowy 11-400 poczta KĘTRZYN kraj POLSKA 2018-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.04.2018 R., NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 3919/20182018-05-23 do dziś
202.07.2018 R., NOTARIUSZ JAN KAKITEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1945/2018 - PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2018-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-05-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-05-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale23.04.2018 R. WSPÓLNICY LABORATORIUM MEDYCZNE OPTIMED KURIATA, WROŃSKI SPÓŁKA JAWNA W KĘTRZYNIE PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE ART. 572 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2018-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaLABORATORIA MEDYCZNE OPTIMED KURIATA, WROŃSKI SPÓŁKA JAWNA,2018-05-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2018-05-23 do dziś
3. Numer w rejestrze0000241112 2018-05-23 do dziś
5. Numer REGON2800516412018-05-23 do dziś
6. Numer NIP74221010752018-05-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPTIMED TECHNOLOGIE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3686785242018-05-23 do dziś
4. Numer KRS0000701070 2018-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały328 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 328000,00 ZŁ2018-05-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA2024-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3563669752018-10-12 do dziś
4. Numer KRS0000918455 2024-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały328 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 328000,00 ZŁ2018-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego656000,00 ZŁ2018-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, POWYŻEJ KWOTY 100000,00 ZŁ JEDNOSTKOWO LUB 100000,00 ZŁ ŁĄCZNIE W OKRESIE DANEGO ROKU OBROTOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2018-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZOWCZAK2018-10-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWROŃSKI2018-05-23 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-05-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURIATA2018-05-23 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN DOMINIK2018-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-05-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-05-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-05-23 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-05-23 do dziś
320 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-05-23 do dziś
446 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2018-05-23 do dziś
546 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2018-05-23 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-05-23 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2019 okres OD 23.05.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
2data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3data złożenia 17.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
4data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
5data złożenia 09.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.05.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.05.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów