A.S.TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000733316
Numer REGON: 380335944
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-06-10
Sygnatura akt[RDF/297518/21/712]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.S.TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-05-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2018-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. MACIEJA RATAJA nr domu 6 nr lokalu 13 kod pocztowy 40-843 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2018-05-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSARMENAK@YAHOO.COM2018-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.05.20182018-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-05-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-05-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIRAKANYAN2018-05-25 do dziś
2. ImionaARMENAK2018-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 PLN2018-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSANYAN2018-05-25 do dziś
2. ImionaKRISTINE2018-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 PLN2018-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2018-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-05-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSANYAN2018-05-25 do dziś
2. ImionaKRISTINE2018-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-05-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIRAKANYAN2018-05-25 do dziś
2. ImionaARMENAK2018-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-05-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-05-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-05-25 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-05-25 do dziś
346 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2018-05-25 do dziś
446 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2018-05-25 do dziś
546 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-05-25 do dziś
647 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2018-05-25 do dziś
749 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2018-05-25 do dziś
849 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2018-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.06.2019 okres OD 17.05.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
2data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-10 do dziś
3data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.05.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-10 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.05.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-10 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów