BUDO-MONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000732949
Numer REGON: 380275780
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/263711/20/371]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDO-MONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2018-05-21 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. MARIANA LANGIEWICZA nr domu 1 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2018-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.10.2017 R. - NOTARIUSZ ANNA SULSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM A NUMER 7273/2017.2018-05-21 do dziś
216.07.2019R. - NOTARIUSZ ANNA SULSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM A NUMER 5078/2019 - ZMIANA: § 7 UMOWY SPÓŁKI.2019-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBOLAŁY2018-05-21 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PAWEŁ2018-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-05-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-05-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-05-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-05-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-05-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej7.500,- ZŁOTYCH2018-05-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego87.500,00; ZŁ2019-10-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego7.500,- ZŁOTYCH2018-05-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-05-21 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego80.000,00; ZŁ2019-10-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDO-MONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0811726202018-05-21 do dziś
4. Numer KRS0000487868 2018-05-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDO-MONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0811726202018-05-21 do dziś
4. Numer KRS0000487868 2018-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-05-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-05-21 do dziś
243 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-05-21 do dziś
343 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-05-21 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-05-21 do dziś
552 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2018-05-21 do dziś
670 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2018-05-21 do dziś
777 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-05-21 do dziś
877 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2018-05-21 do dziś
981 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2018-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-17 do dziś
2data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-17 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów