HERON ELECTRIC SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000732612
Numer REGON: 380272043
Numer NIP: 5361935393
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-05-18
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-10-24
Sygnatura akt[RDF/267482/20/214]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2018-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERON ELECTRIC SPÓŁKA AKCYJNA2018-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-05-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina JABŁONNA miejscowość JABŁONNA2018-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość JABŁONNA ulica UL. AKADEMIJNA nr domu 27 kod pocztowy 05-110 poczta JABŁONNA kraj POLSKA 2018-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY REP. A NR 764/2018 SPORZĄDZONY 19 MARCA 2018R. W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ ANNY MAJCHRZAK W WARSZAWIE2018-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-05-18 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2018-05-18 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?TAK2018-05-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2018-05-18 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego75000,00 ZŁ2018-05-18 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1000002018-05-18 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2018-05-18 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2019-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2018-05-18 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002018-05-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-05-18 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2018-05-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-05-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTACJI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2018-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPLA2018-05-18 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KRYSTYNA2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2018-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSKARBONKIEWICZ2018-05-18 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAREMA2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-18 do dziś
21. NazwiskoPAŁKA2018-05-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JACEK2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-18 do dziś
31. NazwiskoKWIATKOWSKI2018-05-18 do dziś
2. ImionaRAFAŁ IGNACY2018-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 10 B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2018-05-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2018-05-18 do dziś
229 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-05-18 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2018-05-18 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-05-18 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-05-18 do dziś
658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2018-05-18 do dziś
762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2018-05-18 do dziś
872 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2018-05-18 do dziś
974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2018-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.01.2020 okres OD 19.03.2018 DO 31.12.20182020-01-03 do dziś
2data złożenia 24.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-24 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 19.03.2018 DO 31.12.20182020-01-03 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.03.2018 DO 31.12.20182020-01-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.03.2018 DO 31.12.20182020-01-03 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów