INTAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-06-01 godz. 07:15:23
Numer KRS: 0000732476
Numer REGON: 380258860
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-04-25
Sygnatura akt[RDF/483333/23/74]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-05-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI WSCHODNI gmina BRÓJCE miejscowość BUKOWIEC2018-06-12 do dziś
2. Adresmiejscowość BUKOWIEC ulica UL. ROKICIŃSKA nr domu 110/112 kod pocztowy 95-006 poczta BRÓJCE kraj POLSKA 2019-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.04.2018R.,NOTARIUSZ PAULINA TURLIK-RECZEK, KN W ŁODZI,REPERTORIUM A NR 344/2018 -UMOWA SPÓŁKI2018-05-17 do dziś
227.07.2018 R., REPERTORIUM A NR 805/2018, NOTARIUSZ PAULINA TURLIK-RECZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 8 UST.2, § 102018-09-19 do dziś
319.06.2019 R, NOTARIUSZ PAULINA TURLIK-RECZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 761/2019, ZMIANA § 7, § 9 ORAZ § 132019-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-05-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOBIK2018-05-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIA2018-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2018-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOBIK2018-05-17 do dziś
2. ImionaMARCIN MARIA2018-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2020-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10600,00 ZŁ2019-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1600,00 ZŁ2019-11-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2018-05-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.JEDNAKŻE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA O RÓWNOWARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 600.000,00 ZŁ (SZEŚĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) JEDNORAZOWO LUB W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH - 600.000,00 ZŁ (SZEŚĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) W SKALI ROKU,OD DNIA DOKONANIA CZYNNOŚCI. ZARZĄD REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH RAZEM.2018-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOBIK2019-11-07 do dziś
2. ImionaEWA MARTA2019-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOBIK2018-05-17 do dziś
2. ImionaMARCIN MARIA2018-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTOBIK2018-05-17 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2018-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-05-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-05-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2018-05-17 do dziś
215 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2018-05-17 do dziś
316 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2018-05-17 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-05-17 do dziś
529 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2018-05-17 do dziś
622 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2018-05-17 do dziś
724 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2018-05-17 do dziś
825 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2018-05-17 do dziś
927 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2018-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-29 do dziś
2data złożenia 27.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
3data złożenia 13.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
4data złożenia 25.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-25 do dziś
5data złożenia 25.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-29 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-25 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-29 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-25 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów