TAMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000732456
Numer REGON: 380246761
Numer NIP: 7123370637
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-05-16
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2024-05-21
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/13148/24/827]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-05-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2018-05-16 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ nr domu 3 nr lokalu 27 kod pocztowy 20-029 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2018-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO 16.04.2018R, NOTARIUSZ AMELIA PACHUCKA-KUTRZEBA, KANCELARIA NOTARIALNA: LUBLIN UL. SĄDOWA 2 LOK.3, NUMER REPERTORIUM A NR 122/20182018-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-05-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-05-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMINKO2018-05-16 do dziś
2. ImionaTETIANA2018-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2018-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMINKO2018-05-16 do dziś
2. ImionaVLADYSLAV2018-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2018-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKA2024-04-23 do dziś
2. ImionaMARTA ANNA2024-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE O ŁACZNEJ NOMINALNEJ WAROŚCI 4500,00 ZŁOTYCH2024-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-04-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2018-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-05-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2018-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMINKO2018-05-16 do dziś
2. ImionaVLADYSLAV2018-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-05-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMINKO2018-05-16 do dziś
2. ImionaTETIANA2018-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNOWAKOWSKI2024-04-23 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2024-04-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-04-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT SAMOISTNY2024-04-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2022-06-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-05-16 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-04-24 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-04-24 do dziś
473 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2019-04-24 do dziś
568 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-06-21 do dziś
668 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-06-21 do dziś
746 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2022-06-21 do dziś
845 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2022-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2019 okres OD 16.05.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
2data złożenia 19.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
3data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
4data złożenia 27.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.05.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.05.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-11-012022-10-31 do dziś