GRUPA WLP P. KOTOWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-01 godz. 01:14:40
Numer KRS: 0000732037
Numer REGON: 380264569
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/397964/22/118]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-05-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA WLP P. KOTOWICZ SPÓŁKA JAWNA2018-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-05-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2018-05-17 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. SOWIA nr domu 1A kod pocztowy 15-034 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2018-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.04.2018 R.2018-05-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTOWICZ2018-05-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-05-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-05-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUDEREWSKI2018-05-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-05-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-05-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-05-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-05-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-05-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2018-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTOWICZ2018-05-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUDEREWSKI2018-05-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-05-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-05-17 do dziś
256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-05-17 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2018-05-17 do dziś
456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2018-05-17 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2018-05-17 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-05-17 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-05-17 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-05-17 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 17.05.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-05 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów