STOWARZYSZENIE INSTYTUT ROZWOJU GOSPODARCZEGO EUROPA - AMERYKA ŁACIŃSKA IDE EAL

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000731420
Numer REGON: 380205791
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2019-05-23
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/36845/19/572]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2018-05-10 do dziś
3. NazwaSTOWARZYSZENIE INSTYTUT ROZWOJU GOSPODARCZEGO EUROPA - AMERYKA ŁACIŃSKA IDE EAL2019-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BURAKOWSKA nr domu 5/7 kod pocztowy 01-066 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.03.2018 R.2018-05-10 do dziś
216.01.2019 ZMIANA: §1 UST.1, §6 UST.1-3, §7 UST.10, §7 UST.19, §8 UST.4; DODANE: §8 UST.17 LIT.I), §9 UST.11 LIT.H)2019-05-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2018-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT M.ST. WARSZAWY2018-05-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHMIDT2018-12-31 do dziś
2. ImionaMARCIN SŁAWOMIR2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-12-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHÄUSER SCHÖNEICH2019-05-23 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW JAN2018-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-05-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHAJEC2018-05-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ BOGDAN2018-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2018-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJKOWSKI2018-12-31 do dziś
2. ImionaMACIEJ BOGDAN2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2018-05-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2018-05-10 do dziś
258 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2018-05-10 do dziś
359 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2018-05-10 do dziś
459 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2018-05-10 do dziś
559 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2018-05-10 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-05-10 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-05-10 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-05-10 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2018-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiA) BUDOWANIE POZYTYWNEJ ATMOSFERY WYMIANY KULTUROWEJ, EDUKACYJNEJ ORAZ GOSPODARCZEJ WE WZAJEMNYCH RELACJACH POMIĘDZY PODMIOTAMI POLSKIMI ORAZ PODMIOTAMI Z REGIONU AMERYKI ŁACIŃSKIEJ; B) ZWIĘKSZENIE ZAANGAŻOWANIA POLSKICH ORAZ EUROPEJSKICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ SPOŁECZNYCH W RELACJACH HANDLOWYCH, INWESTYCYJNYCH, SPOŁECZNYCH ORAZ KULTURALNYCH W RELACJACH Z PODMIOTAMI Z REGIONU AMERYKI ŁACIŃSKIEJ; C) ZWIĘKSZENIE ZAANGAŻOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ SPOŁECZNYCH Z REGIONU AMERYKI ŁACIŃSKIEJ W RELACJACH HANDLOWYCH, INWESTYCYJNYCH, SPOŁECZNYCH ORAZ KULTURALNYCH W RELACJACH Z PODMIOTAMI POLSKIMI ORAZ EUROPEJSKIMI; D) PROWADZENIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ KREUJĄCEJ POZYTYWNY KLIMAT SPOŁECZNY DLA KOOPERACJI GOSPODARCZEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZAŚ DO WYMIANY HANDLOWEJ ORAZ WSPÓŁPRACY INWESTYCYJNEJ POMIĘDZY POLSKĄ A KRAJAMI Z REGIONU AMERYKI ŁACIŃSKIEJ; E) PROWADZENIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ KREUJĄCEJ POZYTYWNY KLIMAT SPOŁECZNY DLA POLSKO-ŁACIŃSKIEJ WYMIANY KULTUROWEJ; F) WSPIERANIE WYMIANY WIEDZY ORAZ DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE EDUKACJI MIĘDZY SZKOŁAMI WYŻSZYMI I INSTYTUTAMI DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE AMERYKI ŁACIŃSKIEJ ORAZ POLSKI. G) WSPÓŁTWORZENIE WARUNKÓW DLA INTEGRACJI PODMIOTÓW ORAZ ŚRODOWISK GOSPODARCZYCH POLSKICH I AMERYKI ŁACIŃSKIEJ UZNAJĄCYCH WARTOŚCI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU; H) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PROMOCYJNEJ NA RZECZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA; I) UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM STOWARZYSZENIA W NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW Z PARTNERAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ; J) REPREZENTOWANIE I OCHRONA INTERESÓW GOSPODARCZYCH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA; K) WYSTĘPOWANIE W IMIENIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WOBEC ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, SAMORZĄDÓW GOSPODARCZYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW, TAK KRAJOWYCH, JAK I ZAGRANICZNYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH; L) PROWADZENIE STAŁEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ.2018-05-10 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów