DOBRA PRACA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000731355
Numer REGON: 380196129
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2019-07-03
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/23134/19/923]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRA PRACA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-02-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. HUBSKA nr domu 52 nr lokalu 14 kod pocztowy 50-502 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-02-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPL@DOBRAPRACA.ORG.UA2018-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.04.2018R.2018-05-10 do dziś
212.02.2019R., ZMIENIONO : §3, §12, §152019-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-05-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHORIAINOV2019-07-03 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2019-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHORIAINOV2019-07-03 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDZEMIANCHYK2019-02-26 do dziś
2. ImionaSVITLANA2019-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-02-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2018-05-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2018-05-10 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-05-10 do dziś
355 ZAKWATEROWANIE2018-05-10 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-05-10 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-05-10 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2018-05-10 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-05-10 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2018-05-10 do dziś
981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2018-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów