AQUA-KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000731216
Numer REGON: 380164158
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2024-04-03
Sygnatura akt[RDF/591532/24/258]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA-KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-05-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREMSKI gmina ŚREM miejscowość OSTROWO2018-05-09 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTROWO nr domu 14 kod pocztowy 63-100 poczta ŚREM kraj POLSKA 2018-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.04.20182018-05-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-05-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYGIER2018-05-09 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.000,00 ZŁ2018-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2018-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTKOWIAK2018-05-09 do dziś
2. ImionaEDYTA2018-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGRYGIER2018-05-09 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-05-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2018-05-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2018-05-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-05-09 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2018-05-09 do dziś
342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2018-05-09 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-05-09 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-05-09 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-05-09 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-05-09 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.04.2019 okres OD 09.05.2018 DO 31.12.20182019-10-04 do dziś
2data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
3data złożenia 20.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-20 do dziś
4data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
5data złożenia 21.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-21 do dziś
6data złożenia 03.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-20 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-21 do dziś
5OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-20 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-21 do dziś
5OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów