ACME DEFENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000731128
Numer REGON: 380163420
Numer NIP: 7811972700
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2024-02-26
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/22538/23/843]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaACME DEFENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2024-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-05-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat TARNOBRZESKI gmina GRĘBÓW miejscowość GRĘBÓW2022-04-22 do dziś
2. Adresmiejscowość GRĘBÓW ulica UL. LEŚNA nr domu 9 kod pocztowy 39-410 poczta GRĘBÓW kraj POLSKA 2022-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.05.2018 R.2018-05-09 do dziś
201.10.2020 R., ZMIENIONO: § 4, § 16 UMOWY SPÓŁKI2020-10-13 do dziś
313.01.2021 R., ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI2021-01-22 do dziś
408.07.2021 R. ZMIENIONO § 14 UMOWY SPÓŁKI.2021-09-24 do dziś
504.03.2022R. ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI2022-04-22 do dziś
618.04.2023R. ZMIANA PARAGRAFÓW UMOWY: PAR. 1, PAR.2, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 62023-04-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-05-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2018-05-09 do dziś
2. ImionaMARCIN MIKOŁAJ2018-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100,00 ZŁ2020-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECH2018-05-09 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2018-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2020-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEISS2020-10-13 do dziś
2. ImionaJANUSZ WŁADYSŁAW2020-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.900,00 ZŁ2020-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2018-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2018-05-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-05-09 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-05-09 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-05-09 do dziś
443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2018-05-09 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-05-09 do dziś
639 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2018-05-09 do dziś
738 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2018-05-09 do dziś
838 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2018-05-09 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2019 okres OD 09.05.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
2data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3data złożenia 06.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-06 do dziś
4data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
5data złożenia 06.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.05.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-06 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 14.12.2023R., NOTARIUSZ PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI PIOTR SILSKI SP. P. W POZNANIU PRZY UL. ZWIERZYNIECKIEJ 30/33, REP. A NR 10424/2023 ,2024-02-26 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2024-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoJAWORSKI2024-02-26 do dziś
2. ImionaMARCIN MIKOŁAJ2024-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 14.12.2023R., NOTARIUSZ PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI PIOTR SILSKI SP. P. W POZNANIU PRZY UL. ZWIERZYNIECKIEJ 30/33, REP. A NR 10424/2023, 14.12.2023R. ,2024-02-26 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2024-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów