EXEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000730772
Numer REGON: 380173482
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-06-14
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/17395/21/706]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-05-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-05-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ZABŁOCIE nr domu 25 nr lokalu 11 kod pocztowy 30-701 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-06-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMICHAL.KRACIK@EXEON.CO2018-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.04.2018 R.2018-05-07 do dziś
231.05.2021 R. - ZMIANA §42021-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3687815122018-05-07 do dziś
4. Numer KRS0000704600 2018-05-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWUJCZAK2018-05-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ FILIP2018-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-05-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-05-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.800,00 PLN2018-05-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.800,00 PLN2018-05-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.800,00 PLN2018-05-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-05-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRACIK2018-05-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2018-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-05-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-05-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.800,00 PLN2018-05-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.800,00 PLN2018-05-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.800,00 PLN2018-05-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-05-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3687815122018-05-07 do dziś
4. Numer KRS0000704600 2018-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWUJCZAK2018-05-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ FILIP2018-05-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2018-05-07 do dziś
21. NazwiskoKUŚKA2018-05-07 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2018-05-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2018-05-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2018-05-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy129 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2018-05-07 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-05-07 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-05-07 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-05-07 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-05-07 do dziś
627 1 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-06-14 do dziś
727 20 PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW2021-06-14 do dziś
829 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-06-14 do dziś
945 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2021-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.04.2019 okres OD 07.05.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
2data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów