EWOLUCJE IVENTY ARTYSTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000730462
Numer REGON: 380164833
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-12-12
Sygnatura akt[RDF/272199/20/780]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWOLUCJE IVENTY ARTYSTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-05-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-05-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ALEKSANDRA KOTSISA nr domu 4 nr lokalu 5 kod pocztowy 51-638 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.04.2018 R.2018-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-05-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKIEŁA2018-05-07 do dziś
2. ImionaEWA KATARZYNA2018-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.550,00 (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2018-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKIEŁA2018-05-07 do dziś
2. ImionaEWA KATARZYNA2018-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-05-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-05-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-05-07 do dziś
253 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2018-05-07 do dziś
358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2018-05-07 do dziś
474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2018-05-07 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2018-05-07 do dziś
685 EDUKACJA2018-05-07 do dziś
793 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-05-07 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2018-05-07 do dziś
986 OPIEKA ZDROWOTNA2018-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2020 okres OD 07.05.2018 DO 31.12.20182020-09-29 do dziś
2data złożenia 12.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
3data złożenia 12.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
4data złożenia 12.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
5data złożenia 12.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
6data złożenia 12.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
7data złożenia 12.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów