DIMAKS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000730235
Numer REGON: 380077784
Numer NIP: 7773318788
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-09-14
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/25219/23/512]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDIMAKS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina CZERWONAK miejscowość CZERWONAK2020-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość CZERWONAK ulica UL. ŚWIERKOWA nr domu 20 kod pocztowy 62-004 poczta CZERWONAK kraj POLSKA 2020-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.04.2018 R.2018-04-30 do dziś
215.10.2019 R., NATALIA KOŚCIECHA-GUMNA - ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA WOJCIECHA RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. PAMIĄTKOWEJ 2/6, REP. A NR 7760/2019, ZMIENIONO: § 3, § 4, § 5, § 15.2019-12-06 do dziś
330.12.2019 R., REP. A NR 10938/2019, NATALIA KOŚCIECHA-GUMNA - ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA WOJCIECHA RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. PAMIĄTKOWEJ 2/6, ZMIENIONO § 2.2020-01-28 do dziś
411.03.2020 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY NATALIA KOŚCIECHA-GUMNA - ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2234/2020 - ZMIENIONO: § 3 UMOWY SPÓŁKI2020-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACEWICZ2022-09-27 do dziś
2. ImionaANATOL2022-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2022-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-09-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACEWICZ2022-09-27 do dziś
2. ImionaANATOL2022-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-01-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2020-01-28 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-01-28 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-01-28 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-01-28 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-01-28 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2020-01-28 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-01-28 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2020-01-28 do dziś
981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2019 okres OD 23.04.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
2data złożenia 27.01.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-27 do dziś
3data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.04.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-27 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2023-09-012023-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów