GRUPOWA PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO „NASZ LEKARZ” KRZYSZTOF BURZYŃSKI, ZBIGNIEW MONOWID SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000730186
Numer REGON: 092355600
Numer NIP: 5562236880
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-06-10
Sygnatura akt[RDF/388049/22/423]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-04-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 092355600 NIP 55622368802018-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPOWA PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO „NASZ LEKARZ” KRZYSZTOF BURZYŃSKI, ZBIGNIEW MONOWID SPÓŁKA JAWNA2018-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat INOWROCŁAWSKI gmina KRUSZWICA miejscowość KRUSZWICA2018-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KRUSZWICA ulica UL. KUJAWSKA nr domu 12 kod pocztowy 88-153 poczta KRUSZWICA kraj POLSKA 2018-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki19 LUTY 2018 R., 16.04.2018 R. ZMIENIONO: PREAMBUŁA, § 1, § 3, § 4 UST. 1, § 5 UST. 22018-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2018-04-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W TRYBIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ NR 1/2018 O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 9 LUTEGO 2018 ROKU2018-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRUPOWA PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO „NASZ LEKARZ” KRZYSZTOF BURZYŃSKI, ZBIGNIEW MONOWID, SPÓŁKA CYWILNA2018-04-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2018-04-30 do dziś
5. Numer REGON0923556002018-04-30 do dziś
6. Numer NIP55622368802018-04-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURZYŃSKI2018-04-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMONOWID2018-04-30 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2018-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-04-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK2018-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURZYŃSKI2018-04-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMONOWID2018-04-30 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2018-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2018-04-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2018-04-30 do dziś
286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-04-30 do dziś
382 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2018-04-30 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2018-04-30 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 30.04.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów