LABORA.ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000729944
Numer REGON: 380075650
Numer NIP: 7773318682
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-09-06
Sygnatura akt[RDF/560868/23/480]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORA.ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina DOPIEWO miejscowość ZAKRZEWO2023-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAKRZEWO ulica UL. DŁUGA nr domu 114 kod pocztowy 62-070 poczta ZAKRZEWO kraj POLSKA 2023-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki19.04.2018 R., REP. A NR 595/2018, NOTARIUSZ DAGMARA DUCZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ 13/32018-04-27 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA O1.10.2018 R., REP. A NR 7823/2018 ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ MUSZALSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. GARBARY 53/4, PRZYJĘTO UCHWAŁĘ W PRZEDMIOCIE ZMIANY § 3 UST. 1 I § 11 UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHWAŁĘ O PRZYJĘCIU TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2018-11-09 do dziś
314.05.2019 R., REP.A NR 918/2019, NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. WIERZBOWA 5/2, UCHYLONA ZOSTAŁA DOTYCHCZASOWA TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE2019-07-04 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 8.10.2019 R., REP. A NR 8389/2019, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZ DAGMARĄ DUCZMAL PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. IŁŁAKIEWICZÓWNY 17/2, 60-789 POZNAŃ, ZMIENIONY ZOSTAŁ § 7 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA ORAZ PRZYJĘTO UCHWAŁĘ O TEKŚCIE JEDNOLITYM.2019-10-29 do dziś
507.02.2023 R., REP. A NR 591/2023, ZASTĘPCA NOTARIALNY TOMASZ PEMPERA - UPOWAŻNIONY ZASTĘPCA NOTARIUSZA DANIELA WOJTICSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 3 UST. 1, § 7 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2023-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABORA.ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3800525252018-04-27 do dziś
4. Numer KRS0000729189 2018-04-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2018-04-27 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-04-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-04-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-04-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-04-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-04-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2019-07-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego202.000,00 ZŁ2019-10-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2018-04-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-04-27 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego200.000,00 ZŁ2019-10-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ JEST KOMPLEMENTARIUSZ, KTÓRY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI.2018-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABORA.ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3800525252018-04-27 do dziś
4. Numer KRS0000729189 2018-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-04-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy128 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH2018-04-27 do dziś
228 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-04-27 do dziś
325 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2018-04-27 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2018-04-27 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-04-27 do dziś
616 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2018-04-27 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-04-27 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-04-27 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2019 okres OD 27.04.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
2data złożenia 22.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-22 do dziś
3data złożenia 26.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-26 do dziś
4data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
5data złożenia 24.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-24 do dziś
6data złożenia 06.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.04.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-22 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-24 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.04.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-22 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-24 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów