EXOMOVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000729936
Numer REGON: 380076247
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/306862/21/765]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXOMOVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STRACHOCIŃSKA nr domu 60 kod pocztowy 51-511 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-04-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejROBERT.STACHURSKI@EXOMOVES.COM2018-04-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EXOMOVES.COM2018-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.04.2018R.2018-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZWOŃCZYK2018-04-27 do dziś
2. ImionaSZYMON MIROSŁAW2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 PLN (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2018-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHURSKI2018-04-27 do dziś
2. ImionaROBERT MICHAŁ2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały38 (TRZYDIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.900,00 PLN (JEDEN TYSIĄC DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)2018-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSOCKI2018-04-27 do dziś
2. ImionaMACIEJ2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 (CZTERDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100,00 PLN (DWA TYSIĄCE STO ZŁOTYCH)2018-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHURSKI2020-07-16 do dziś
2. ImionaROBERT MICHAŁ2020-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-04-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.03.2019 okres OD 27.04.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
2data złożenia 30.03.2019 okres OD 27.04.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
3data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
4data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów