EMSAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000729931
Numer REGON: 380074610
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-05-30
Sygnatura akt[RDF/384399/22/915]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMSAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica MALTAŃSKA nr domu 1 nr lokalu 070 kod pocztowy 61-131 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.04.2018 R.2018-04-27 do dziś
220.05.2020 R., ZMIENIONO: § 1, § 5 I § 6 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO JEJ TEKST JEDNOLITY2020-06-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHĘCLEWSKI2018-04-27 do dziś
2. ImionaMATEUSZ PIOTR2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2018-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHĘCLEWSKI2020-06-18 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW MAREK2020-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2020-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHĘCLEWSKI2018-04-27 do dziś
2. ImionaMATEUSZ PIOTR2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCHĘCLEWSKA2018-04-27 do dziś
2. ImionaRENATA2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2018-04-27 do dziś
21. NazwiskoCHĘCLEWSKI2020-06-18 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW MAREK2020-06-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2020-06-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-04-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2018-04-27 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2018-04-27 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-04-27 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-04-27 do dziś
573 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2018-04-27 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-04-27 do dziś
774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2018-04-27 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-04-27 do dziś
962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2020 okres OD 27.04.2018 DO 31.12.20182020-07-16 do dziś
2data złożenia 20.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-20 do dziś
3data złożenia 29.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-01 do dziś
4data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-07-052021-09-16 do dziś