ASSETS PETRO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000729818
Numer REGON: 380075070
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-10-26
Sygnatura akt[RDF/267652/20/652]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSETS PETRO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻURAWIA nr domu 47/49 nr lokalu 210 kod pocztowy 00-680 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuASSETS PETRO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W PYRZOWICACH2018-04-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina OŻAROWICE miejscowość PYRZOWICE2018-04-27 do dziś
3. Adresmiejscowość PYRZOWICE ulica UL. CENTRALNA nr domu 1 kod pocztowy 42-625 poczta PYRZOWICE kraj POLSKA 2018-04-27 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.03.2018, NOTARIUSZ ARKADIUSZ NIKIEL, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH, REP.A NR 1220/2018.2018-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPETRO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2432073942018-04-27 do dziś
4. Numer KRS0000453374 2018-04-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZ2018-04-27 do dziś
2. ImionaSYLWIA JUSTYNA2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-04-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-04-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-04-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-04-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-04-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2018-04-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2018-04-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2018-04-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-04-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI POD FIRMA PETRO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST FILIP NIKODEM SUSKI JAKO JEJ CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA.2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPETRO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2432073942018-04-27 do dziś
4. Numer KRS0000453374 2018-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-04-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2018-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.10.2020 okres OD 27.04.2018 DO 31.12.20182020-10-22 do dziś
2data złożenia 26.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.04.2018 DO 31.12.20182020-10-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.04.2018 DO 31.12.20182020-10-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów