ARTARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000729382
Numer REGON: 380048831
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/355209/21/323]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROŁĘKA gmina OSTROŁĘKA miejscowość OSTROŁĘKA2018-04-25 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTROŁĘKA ulica UL. TARGOWA nr domu 6 kod pocztowy 07-410 poczta OSTROŁĘKA kraj POLSKA 2018-11-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ARTARO.PL2019-11-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ARTARO.PL2019-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.04.2018 R.2018-04-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAŁABURDA2018-04-25 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2018-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2019-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZMARSKI2018-11-06 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2018-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2018-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2018-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZMARSKI2018-11-06 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2018-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAŁABURDA2018-04-25 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2018-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-04-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-04-25 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-04-25 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2018-04-25 do dziś
478 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2018-04-25 do dziś
582 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2018-04-25 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2019 okres OD 25.04.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
2data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.04.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.04.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów