LABORA.ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000729189
Numer REGON: 380052525
Numer NIP: 7773318392
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2024-06-04
Sygnatura akt[RDF/609288/24/998]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORA. ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. GOŁĘŻYCKA nr domu 89B kod pocztowy 61-357 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.04.2018 R., REP.A NR 586/2018, NOTARIUSZ DAGMARA DUCZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. GRUNWALDZKA 13/32018-04-25 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 1/10/2018 NR REP 7819/2018 ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ MUSZALSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. GARBARY 53/4. PRZYJĘTO UCHWAŁĘ W PRZEDMIOCIE ZMIANY §4 UMOWY SPÓŁKI; ORAZ UCHWAŁĘ O PRZYJĘCIU TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2018-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2018-04-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2018-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały870 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.500,00 ZŁ2020-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2019-06-14 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2019-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500,00 ZŁ2020-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2020-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENETEM.2018-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2018-04-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2018-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLEITGEBER2022-02-09 do dziś
2. ImionaNATALIA JUSTYNA2022-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-09 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-02-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-04-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy128 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH2018-04-25 do dziś
228 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-04-25 do dziś
325 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2018-04-25 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2018-04-25 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-04-25 do dziś
616 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2018-04-25 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-04-25 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-04-25 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.06.2019 okres OD 09.04.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
2data złożenia 22.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-22 do dziś
3data złożenia 26.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-26 do dziś
4data złożenia 09.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-09 do dziś
5data złożenia 09.05.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-09 do dziś
6data złożenia 04.06.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-06-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.04.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-22 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-09 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-06-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.04.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-22 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-09 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów