BUDOREMONT WIERUS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000729170
Numer REGON: 380061926
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/278830/21/426]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-04-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOREMONT WIERUS SPÓŁKA JAWNA2018-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2018-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. GARWOLIŃSKA nr domu 5 kod pocztowy 42-202 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2018-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.03.2018R.2018-04-26 do dziś
202.05.2018R. - ZMIANA §3 UST.12018-06-20 do dziś
3UCHWAŁA NR 2/2018 Z DNIA 18.09.2018 R. ZMIANA § 3 UST.1.2018-11-26 do dziś
414.08.2019R. ZMIANA §3 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2019-10-23 do dziś
5UCHWAŁA NR 2/2019 Z DNIA 25.09.2019 R. ZMIANA DOTYCZY § 3 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2019-12-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERUS2018-04-26 do dziś
2. ImionaJAN KAZIMIERZ2018-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-04-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-04-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-04-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-04-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERUS2018-04-26 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JAN2018-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-04-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-04-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-04-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-04-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2018-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERUS2018-04-26 do dziś
2. ImionaJAN KAZIMIERZ2018-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERUS2018-04-26 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JAN2018-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-04-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2018-04-26 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-04-26 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-04-26 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-04-26 do dziś
542 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2018-04-26 do dziś
642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2018-04-26 do dziś
742 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2018-04-26 do dziś
842 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2018-04-26 do dziś
942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-06 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów