HOLDING-JD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000728624
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-16
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-06-16
Sygnatura akt[RDF/207615/20/588]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-04-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 367910657 NIP 75431544032018-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHOLDING-JD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2018-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. PIASTOWSKA nr domu 3 kod pocztowy 45-081 poczta OPOLE kraj POLSKA 2018-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.04.2018R. NOTARIUSZ AGNIESZKA SICIŃSKA-KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 791/20192018-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-04-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE ART. 562 W ZW. Z ART. 556 PKT 2 ORAZ ART. 563 KSH NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HOLDING JD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYRAZIŁO ZGODĘ NA PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI HOLDING JD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ: HOLDING - JD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA). UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 1/04/2018 Z DNIA 06.04.2018R. REP. A NR 786/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA SICIŃSKA-KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU2018-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHOLDING JD, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-04-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000688571 2018-04-30 do dziś
5. Numer REGON3679106572018-04-30 do dziś
6. Numer NIP75431544032018-04-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2018-04-30 do dziś
2. ImionaJOACHIM HERBERT2018-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-04-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-04-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000.000,00 ZŁ2018-04-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego13.137.420,71 ZŁ2018-04-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego13.137.420,71 ZŁ2018-04-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-04-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1615142862018-04-30 do dziś
4. Numer KRS0000452940 2018-04-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, ZGODNIE Z JEGO SPOSOBEM REPREZENTACJI.2018-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1615142862018-04-30 do dziś
4. Numer KRS0000452940 2018-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-04-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy184 13 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA2018-04-30 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-04-30 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-04-30 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-04-30 do dziś
564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2018-04-30 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2018-04-30 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2018-04-30 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-04-30 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.05.2019 okres OD 30.04.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
2data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.04.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.04.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów