INTEGRA B.R.O.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000728564
Numer REGON: 380030080
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-04-08
Sygnatura akt[RDF/285234/21/734]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA B.R.O.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2018-09-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. HUTNICZA nr domu 20 kod pocztowy 81-061 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2018-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINTEGRA B.R.O.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W MARKACH2020-06-19 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina MARKI miejscowość MARKI2020-06-19 do dziś
3. Adresmiejscowość MARKI ulica UL. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO nr domu 43G kod pocztowy 05-270 poczta MARKI kraj POLSKA 2020-06-19 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.03.2018R., REP. A NR 1236/2018, NOTARIUSZ MILENA STEMPIEŃ-JACHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2018-04-23 do dziś
209.08.2018 R., REP. A NR 3932/2018, NOTARIUSZ KATARZYNA GILARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE, ZMIANA: § 2, § 4 UST. 1, § 11 UST. 1, § 12 UST. 3, USUNIĘTO: § 13 UST. 4, DODANO: § 14 UST. 3A AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2018-09-12 do dziś
317.07.2019 R., REP. A NR 2670/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA GILARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE, ZMIANA: PAR. 4 USTĘP 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2019-12-06 do dziś
4AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 08.01.2020 R., REPERTORIUM A NR 56/2020 PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA PIETRZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, UL. KARTUSKA 14A/3, NA PODSTAWIE KTÓREGO DODANO ART. 10 UST. 6 PUNKTY P) ORAZ R) I USUNIĘTO ART. 10 UST. 7.2020-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANISZEWSKI2018-09-12 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2018-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.850,00 ZŁ2018-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO2018-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2021-02-23 do dziś
2. ImionaMAREK ARKADIUSZ2021-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRYŚ2020-03-16 do dziś
2. ImionaROBERT ZENON2020-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-09-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2019-12-06 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2019-12-06 do dziś
333 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2019-12-06 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-12-06 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-12-06 do dziś
645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-12-06 do dziś
747 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-06 do dziś
880 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2019-12-06 do dziś
980 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2019-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.08.2019 okres OD 23.04.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
2data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
3data złożenia 08.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.04.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.04.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów