GT FACTORY 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000727971
Numer REGON: 369977619
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/23269/22/972]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT FACTORY 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PIWNA nr domu 3 nr lokalu 8 kod pocztowy 91-003 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.04.2018 R.2018-04-16 do dziś
2DNIA 22.05.2018R. ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI, REP. A NR 3848/2018, NOTARIUSZ MAJA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI.2018-05-30 do dziś
319.08.2022R., REP. A NR 11539/2022 NOTARIUSZ IZABELA JANKOWSKA- KMIEĆ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI-DODANO §7 UST. 3, ZMIENIONO § 8, § 9, § 13 .2022-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGT FACTORY 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3698994862018-04-16 do dziś
4. Numer KRS0000722954 2018-04-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŁTYSIAK2018-05-30 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2018-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-05-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-05-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-05-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50 000,00 ZŁ2018-05-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50 000,00 ZŁ2018-05-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50 000,00 ZŁ2018-05-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-05-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROFUTURA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3866393492022-09-30 do dziś
4. Numer KRS0000852130 2022-09-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-09-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000,00 ZŁ2022-09-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50.000,00 ZŁ2022-09-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁ2022-09-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-09-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIECIURA2022-09-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ WŁODZIMIERZ2022-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-09-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-09-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-09-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ2022-09-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20.000,00 ZŁ2022-09-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20.000,00 ZŁ2022-09-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-09-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGT FACTORY 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3698994862018-04-16 do dziś
4. Numer KRS0000722954 2018-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2019 okres OD 16.04.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
2data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3data złożenia 22.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.04.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów