GRUPA X-AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000727862
Numer REGON: 369983146
Numer NIP: 5892042914
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-17
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-07-20
Sygnatura akt[RDF/408680/22/301]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA X-AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-04-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina SIERAKOWICE miejscowość WYGODA SIERAKOWSKA2019-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WYGODA SIERAKOWSKA nr domu 147C kod pocztowy 83-340 poczta SIERAKOWICE kraj POLSKA 2019-09-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejGRUPAXAR@GMAIL.COM2018-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.03.2018 NOTARIUSZ WOJCIECH CHMIEL, KARTUZY UL. 3 MAJA 24, REPERTORIUM „A” NUMER 1346/2018 R.2018-04-17 do dziś
2DNIA 7 CZERWCA 2019 R. AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM CHMIELEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KARTUZACH REP. „A” NUMER 3201/2019 ZMIENIONO PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. DNIA 9 SIERPNIA 2019 R. AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM CHMIELEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KARTUZACH REP. „A” NUMER 4448/2019 ZMIENIONO PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-09-09 do dziś
3DNIA 29 LISTOPADA 2019 R. AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZED NOTERIUSZEM WOJCIECHEM CHMIELEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KARTUZACH REP. „A” NUMER 6828/2019 ZMIENIONO PAR.4 UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2020-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-04-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLICA2018-04-17 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ANDRZEJ2018-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNY2018-04-17 do dziś
2. ImionaADAM ALBERT2018-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-04-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-04-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLICA2019-09-09 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ANDRZEJ2019-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGÓRNY2019-09-09 do dziś
2. ImionaADAM ALBERT2019-09-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-09-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2018-04-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2020-05-11 do dziś
238 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2020-05-11 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-05-11 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-05-11 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-05-11 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-05-11 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-05-11 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-05-11 do dziś
970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.06.2019 okres OD 15.03.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
2data złożenia 11.06.2019 okres OD 15.03.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
3data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4data złożenia 20.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
5data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.03.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.03.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów